UNTUK LEBIH BAIK

Senin, 13 Agustus 2012

Syair Syair RenunganWahaimanusia, setelahlaparadakenyang, setelahhausadakepuasan,
setelahbegadangadatidurpulas, dansetelahsakitadakesembuhan. Setiap
yanghilangpastiketemu, dalamkesesatanakandatangpetunjuk, dalam
kesulitanadakemudahan, dansetiapkegelapanakanterangbenderang.
{Mudah-mudahan Allah akanmendatangkankemenangan (kepadaRasul-Nya)
atausesuatukeputusandarisisi-Nya.}
(QS. Al-Maidah: 52)


KetikaAndamelihatseutastalimeregangkencang, ketahuilahbahwa,
taliituakansegeraputus.
Setiaptangisanakanberujungdengansenyuman, ketakutanakan
berakhirdengan rasa aman, dankegelisahanakansirnaolehkedamaian.

Orang cerdikakanberusahamerubahkerugianmenjadikeuntungan.
Sedangkan orang bodohakanmembuatsuatumusibahmenjadibertumpuk
danberlipatganda.


Mengasingkandiri yang diajarkansyariatdansunahRasuladalah
menjauhkandiridarikejahatandanpelakunya, orang-orang yang banyak
waktukosongnya, orang-orang yang lalai, dan orang-orang yang senang
membuathuru-hara. Denganbegitu, jiwaAndaakanselaluterkendali, hati
menjaditenangdansejuk, pikiranselalujernih, danAndaakanmerasa
leluasadanbahagiaberada di taman-tamanilmupengetahuan.

Pergaulanbebasantaralaki-lakidanperempuanmerupakanserangan
mematikanbagijiwadanancaman yang membahayakankeamanandan
kedamaiandiriAnda. Pasalnya, melakukanhalituberartiAndatelahbergaul
dengansetan-setanpembisikdesas-desus, penebarkabarbohong, peramal
bencanadanpetaka. Dan itu, akanmembuatAndamatitujuh kali dalam
seharisebelumAndabenar-benarmati

Orang-orang yang sesungguhnya paling sengsaraadalahmereka yang
miskinimandanmengalamikrisiskeyakinan. Merekaini, selamanyaakan
beradadalamkesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dankehinaan.
{Dan, barangsiapaberpalingdariperingatan-Ku, makasesungguhnyabaginya
penghidupan yang sempit.}
Takadasesuatu yang dapatmembahagiakanjiwa, membersibkannya,
menyucikannya, membuatnyabahagia, danmengusirkegundahandarinya,
selainkeimanan yang benarkepada Allah s.w.t., Rabbsemestaalam.
Singkatnya, kehidupanakanterasahambartanpaiman.
Dalampandanganparapembangkang Allah yang samasekalitidak
beriman, caraterbaikuntukmenenangkanjiwaadalahdenganbunuhdiri.
Menurutmereka, denganbunuhdiri orang akanterbebasdarisegalatekanan,
kegelapan, danbencanadalamhidupnya. Betapamalangnyahidup yang
miskiniman! Dan betapapedihnyasiksadanazab yang akandirasakanoleh
orang-orang yang menyimpangdarituntunan Allah di akheratkelak!
{Dan, (begitu pula) Kami memalingkanhatidanpenglihatanmerekasepertimereka
belumpernahberimankepadanya (al-Quran) padapermulaannya, dan Kami
biarkanmerekabergelimangdalamkesesatannya yang sangatsesat.}
(QS. Al-An'am: 110)(QS.Thaha: 124)

Di manapunkelembutanituberada, iaakanmenghiasitempatitu.
Demikianhalnyabilaiadicabutdarisuatutempat, iaakanmengotorinya.
Kelembutantutur kata, senyumantulus di bibir, dansapaan-sapaanhangat
yangterpujisaatbersuamerupakanhiasan-hiasan yang selaludikenakan
oleh orang-orang mulia

Kondisiduniainipenuhkenikmatan, banyakpilihan, penuhrupa, dan
banyakwarna. Semuaitubercampurbaurdengankecemasandankesulitan
hidup. Dan, Andaadalahbagiandaridunia yang beradadalamkesukaran.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar